17-20 CZERWCA 2018 – POZNAŃ,
CENTRUM WYKŁADOWO-KONFERENCYJNE POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Zarządzanie systemami zaopatrzenia w wodę i ochrony wód to bardzo obszerna problematyka, obejmująca zintegrowany i złożony układ czynników decyzyjnych, mających charakter biologiczny, chemiczny, środowiskowy, techniczny, ekonomiczny, prawny i społeczny. Trudno jest przecenić wpływ zdrowej i czystej wody na rozwój cywilizacji, w tym na higienę i zdrowie publiczne, stąd też i znaczenie systemów zaopatrzenia w wodę oraz ochrony wód pozostaje w ścisłej relacji do tego fundamentalnego znaczenia wody. Dużo zainteresowanie tematyką konferencyjną wynika także z wyjątkowego nasilenia inwestycji w zakresie modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i oczyszczania ścieków, których ilość i zakres w dwóch ostatnich dekadach nie znajduje odniesienia w dotychczasowej historii rozwoju infrastruktury komunalnej naszych miast. Powyższe fakty znajdują odzwierciedlenie w przyjętym zakresie merytorycznym obecnej edycji konferencji obejmującym następujące tematy:

 • Hydrogeologia i hydrologia ujęć wód komunalnych
 • Ujęcia wody, jakość wód powierzchniowych i podziemnych
 • Infiltracja jako proces uzdatniania i wzbogacania zasobów wód podziemnych
 • Procesy, technologie i urządzenia zakładów uzdatniania wody
 • Dezynfekcja wody, metody, efekty, zagrożenia
 • Dystrybucja wody, stabilność biologiczna i chemiczna wody
 • Pompownie i przewody wodociągowe
 • Monitorowanie, kontrola i automatyzacja w systemach zaopatrzenia w wodę oraz unieszkodliwiania ścieków
 • Sieci kanalizacyjne, hydraulika, przemiany biologiczne
 • Renowacja podziemnej infrastruktury technicznej
 • Procesy, technologie i urządzenia oczyszczalny ścieków
 • Modele osadu czynnego
 • Inżynieria bioreaktorów
 • Oczyszczalnie ścieków: bilanse energii, odzysk wody i surowców
 • Gospodarka osadami z oczyszczania wody i ścieków
 • Ochrona wód na terenach miejskich, wody opadowe
 • Aspekty prawne i problemy ekonomiczne w inżynierii środowiska

Szczegółowy program konferencji [ PL ]

Zaproszenie na konferencje [ PL ]

English version of announcement [ EN ]

Więcej na temat konferencji: http://www.pzits-cedeko.com.pl/konferencje

­