Prace badawcze w zakresie systemów odprowadzania ścieków miejskich i deszczowych skupiają się generalnie wokół czterech zagadnień:

1) modelowanie odpływu wód opadowych z terenu zlewni miejskich w warunkach przepływu nieustalonego,

2) badanie jakości wód deszczowych, sposoby ich zagospodarowania oraz metody uzdatniania do celów pitnych lub technologicznych,

3) badanie procesów przemian biochemicznych zachodzących w systemach kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej,

4) technologie bezwykopowe wykonywania oraz renowacji przewodów kanalizacyjnych.

Od ponad dziesięciu lat prowadzony jest monitoring zlewni Kolektora Piaśnica, obejmującej prawie 7 km2 dzielnicy Nowe Miasto w Poznaniu. Na potrzeby pomiarów wykorzystywane są trzy deszczomierze rejestrujące z korytkami wywrotnymi oraz ultradźwiękowy przepływomierz zainstalowany na głównym kolektorze odprowadzającym wody opadowe do odbiornika.

opady  odplywy

Obliczenia odpływu ze zlewni wykonywane są przy użyciu komputerowych modeli sporządzonych w programie SWMM5.1. Dzięki wykorzystaniu zgromadzonych danych pomiarowych możliwe jest potwierdzenie zgodności odpływu obliczonego i zarejestrowanego, co zapewnia wiarygodność wyników obliczeń symulacyjnych. W ramach zadań szczegółowych analizowany jest wpływ sposobu odwzorowania elementów modelu (wielkość zlewni cząstkowych, opis wielkości powierzchni szczelnej zlewni), wpływ doboru parametrów modelu (szerokość hydrauliczna zlewni, retencja powierzchniowa) oraz wpływ przestrzenno-czasowej zmienności opadu na terenie zlewni na wyniki symulacji. Rozpatrywane są relacje między charakterystykami syntetycznych opadów obliczeniowych a własnościami zlewni w celu opracowania wytycznych doboru schematu obciążenia opadem miarodajnym na potrzeby obliczeń sprawdzających spełnianie przez system kanalizacyjny wymogów normy EN 752.

­