SPIS TREŚCI TOM 1 | CONTENTS VOL 1
SPIS TREŚCI TOM 2 | CONTENTS VOL 2

Thaddeus GRACZYK
Global challenges confronting direct and indirect (i.e., unplanned and planned) potable water reuse
Konfrontacja bezpośredniej i pośredniej (tj. planowanej i nieplanowanej) odnowy wody do picia – wyzwania globalne

Jan F. LEMAŃSKI
Historia i rozwój poznańskich konferencji naukowo-technicznych: „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”
The history of twenty Posen conferences dedicated to Water Supply, Quality and Water Protection 1965-2008

Janusz R. RAK
Stan obecny i perspektywy rozwoju nauki o ryzyku w zaopatrzeniu w wodę
The present state and future perspectives of science development in the field of water supply risk

Zbigniew SIWOŃ, Wojciech CIEŻAK, Jan CIEŻAK
Modele neuronowe szeregów czasowych krótkotrwałego zużycia wody w osiedlach mieszkaniowych
Neural network models of short term water demand time series in housing areas

Kazuhiro TAKAMIZAWA
The use of DNA techniques in identifying target microorganisms in soil and groundwater remediation
Zastosowanie technik DNA do identyfikacji mikroorganizmów odpowiednich za bioremediację gruntów i wód podziemnych

Andrzej URBANIAK
Inteligentne systemy w wodociągach i kanalizacji
Intelligent systems in waterworks and sewerage

UJĘCIA I JAKOŚĆ WÓD
WATER INTAKE AND WATER QUALITY

Barbara BUDZIŁO, Aleksandra POLOK-KOWALSKA
Metoda wyboru technicznego rozwiązania zespolonego ujęcia wody powierzchniowej
Choice method of the technical solution of a combined surface water intake

Ewa BURSZTA-ADAMIAK, Magdalena KĘSZYCKA, Janusz ŁOMOTOWSKI
Skład granulometryczny zawiesin występujących w wodach opadowych
Granular composition of suspensions occuring in strom water

Ireneusz CHOMICKI, Agnieszka BARTOSIK
Doświadczenia z funkcjonowania infiltracyjnego ujęcia wody Dębina w Poznaniu i wstępna koncepcja jego modernizacji
Experience results of Dębina infiltration water intake functioning in Poznań and preliminary conception of its modernization

Ireneusz CHOMICKI, Anna GRACZYK, Danuta KIJKO
Konflikt największego ujęcia wody dla aglomeracji poznańskiej z obszarem Natura 2000
Conflict of the biggest water intake for the Poznań Agglomeration with Nature 2000 area

Jolanta DĄBROWSKA
Czynniki kształtujące jakość wód powierzchniowych w zlewni zbiornika Mściwojów
Factors affecting the quality of surface waters in the catchment of Mściwojów reservoir

Stanisław DĄBROWSKI, Zdzisław OLEJNIK, Beata JANISZEWSKA
Jakość wód podziemnych ujęć miasta Gniezna w trakcie wieloletniej eksploatacji
Quality of groundwaters intakes in the course of many years exploitation in Gniezno

Krzysztof DRAGON, Józef GÓRSKI
The influence of the land reclamation drainage systems on groundwater quality
Wpływ systemów melioracyjnych na degradację jakości wód podziemnych

Czesław GRABARCZYK
Metody obliczania współdziałania rzędu studni ze złożonym lewarem
Calculation methods of cooperation between a row of wells and a compound siphon

Ryszarda IWANEJKO
Preliminary analysis of risks attributed to operation of small surface water intakes
Wstępna analiza ryzyk związanych z pracą niewielkich ujęć wody powierzchniowej

Andrzej JODŁOWSKI, Wanda PIĄSTKA
Ocena stanu technicznego studni głębinowych wodociągu „Dąbrowa” w Łodzi
Dąbrowa waterworks deep well technical state evaluation

Anna C. MAJEWSKA
Toksoplazmoza – wodnopochodna parazytoza
Toxoplasmosis – a waterborne parasitosis

Beata PACHOLEC, Anna ZDANOWICZ
Problemy eksploatacji warszawskich ujęć infiltracyjnych w aspekcie postępującego ocieplenia klimatu
Exploitation problems of the Warsaw infiltration water intake in the face of climate changes

Janusz Ryszard RAK
Quality control of natural mineral waters from the health safety side
Kontrola jakości naturalnych wód mineralnych w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego

Janusz ŚWIĄTCZAK, Krzysztof SKOTAK, Jakub BRATKOWSKI, Stanisław WITCZAK, Adam POSTAWA
Metale i substancje towarzyszące w wodach przeznaczonych do spożycia w Polsce
Metals and related substances in drinking waters in Poland

Elżbieta SZELĄG-WASIELEWSKA
Autotrophic picoplankton versus trophic state of lake waters in north-western Poland
Autotroficzny pikoplankton a trofia wód na przykładzie jezior w północnozachodniej Polsce

Wiktor TREICHEL, Czesław GRABARCZYK
Badania symulacyjne własności hydraulicznych lewarowego ujęcia wody z rzędu studni
Numerical simulation of hydraulic properties of siphon water intake from a row of wells

UZDATNIANIE WÓD
WATER PURFICATIONS

Marek APOLINARSKI, Kamil KUŚMIERSKI, Piotr SOBIECH
Badania procesu usuwania azotanów z wody przeznaczonej do picia z użyciem żelaza metalicznego
Investigations of nitrate removal process for drinking water the application of metallic iron

Wojciech BALCERZAK, Joanna BĄK
Uzdatnianie z podwyższoną zawartością azotanów
Treatment of water with high nitrates concentration

Wojciech BALCERZAK, Joanna BĄK
Alternatywne sposoby pozyskiwania wody
Alternative methods of water supply

Tomasz BISZOF, Łukasz WEBER
Badania technologiczne nad uzdatnianiem wody na stacji uzdatniania wody
nad uzdatnianiem wody na stacji uzdatniania wody „Podgórna” w Chodzieży

Michał BODZEK, Dominika ZAWADZKA, Mariola RAJCA, Krystyna KONIECZNY
Badanie „foulingu” membran podczas oczyszczania wody metodą ultrafiltracji
Research of the membrane fouling during water treatment by means of ultrafiltration

Rafał BRAY, Krystyna OLAŃCZUK-NEYMAN
Bilogiczne usuwanie azotu amonowego z wód podziemnych na filtrach ciśnieniowych
Biological removal of ammonia nitrogen from groundwater using pressure filters

Henryk BYLKA
Optymalne zdolności produkcyjne ujęć i zakładów uzdatniania wody
Optimal productive capacity of water intakes and water treatment plants

Mariusz DUDZIAK, Michał BODZEK
Ksenoestrogeny w środowisku wodnym oraz próby ich usuwania z wykorzystaniem nanofiltracji
Xenoestrogens in the water environment and attemps of their removal using nanofiltration

Ali Hadi GHAWI, Jozef KRIŠ
Design and optimization of settling tanks performances in Slovakia
Konstrukcja oraz optymalizacja funkcjonowania zbiorników sedymentacyjnych na Słowacji

Ali Hadi GHAWI, Jozef KRIŠ
Study the effect of temperature on rectangular sedimentation tanks performance
Badanie wpływu temperatury na funkcjonowanie prostokątnych zbiorników sedymentacyjnych

Marian GRANOPS, Lidia KIEDRYŃSKA, Robert SULEWSK, Tomasz WNĘT
Efektywność technologiczna usuwania jonu amonowego z wód podziemnych
Technical effectiveness of ammonium ion removal from ground water

Joanna GRZECHULSKA - DAMSZEL, Antoni W. MORAWSKI
Oczyszczanie wody w reaktorze z wymiennym wkładem fotoaktywnym
Purification of water using a novel reactor with photoactive refill

Jan HUPKA, Adriana ZALESKA
Fotochemiczna degradacja zanieczyszczeń w fazie wodnej
Photochemical degradation of pollutants in aqueous phase

Joanna JEŻ-WALKOWIAK, Marek M. SOZAŃSKI, Łukasz WEBER
Badania pilotowe nad doborem koagulantów i utleniaczy na SUW „Odra” (Świnoujście)
The pilot studies on coagulent and oxidants selection on WTP „Odra” in Świnoujście

Jadwiga KALETA
Removal of surfactant substances from aqueous solution by adsorption
Usuwanie substancji powierzchniowo z roztworów wodnych w procesie adsorpcji

Jadwiga KALETA, Adam PIECH, Alicja PUSZKAREWICZ
Modernization of water conditioning processes for water intake in Huta Komorowska
Modernizacja technologii uzdatniania wody z ujęcia w hucie komorowskiej

Magdalena KĘSZYCKA, Janusz ŁOMOTOWSKI, Paweł WIERCIK
Badania nad wykorzystaniem reakcji fentona do oczyszczania popłuczyn z filtrów do odżelaziania i odmanganiania wody
The research on usability of fenton process in washings treatment from iron and manganese removal filters

Hanna LABIJAK, Julita SZAFRANIAK
Problemy bezpośredniego uzdatniania wody z rzeki warty w aspekcie sezonowych zmian jej barwy
Problems of the warta river direct water treatment in aspect of its seasonal colour changes

Iwona LASOCKA-GOMUŁA, Paulina KANIA, Agata MACIOŁEK
Stabilność chemiczna wody podziemnej ze stacji oczyszczania w Gruszczynie
Chemical stability of groundwater from Gruszczyn water treatment plant

Renata MEHREZ, Mathias ERNST, Martin JEKEL
On-line measurement and reduction of fouling compounds in membranę bioreactor systems
Pomiar on-line i redukcja zaburzeń w systemach bioreaktorów membranowych

Magdalena M. MICHEL
Usuwanie jonów manganu (II) z roztworów wodnych na chalcedonicie naturalnym i modyfikowanym
Removal of manganese (II) from aqueous solution by natural and modified chalcedonite

Przemysław MUSZYŃSKI
Ozon w dezynfekcji wody basenowej
Ozone for disinfection of water in swimming pools

Dorota PAPCIAK, Justyna ZAMORSKA, Adam PIECH
Effect of iron(III) on effectiveness of ammonium nitroogen removal in proces of process of nitrification in chalcedonite beds
Wpływ żelaza(III) na efektywność usuwania azotu amonowego w procesie nitryfikacji w żłożach chalcedonitowych

Alina PRUSS
Usuwanie związków azotu z wody w procesie biofiltracji w przypadku podwyższonej zawartości substancji organicznych
Removal of nitrogen compounds by biofiltration in case of high contents of organic matter

Marek PRZYBYŁA, Sylwia WEBER
Architektura stacji uzdatniania wody we Wrześni na przestrzeni ostatniego stulecia
The architecture of water treatment plant

Alicja PUSZKAREWICZ
Effectiveness of chromium compounds(VI) removal from water on diatomite beds
Efektywność usuwania związków chromu(VI) z wody na złożach diatomitowych

Mariola RAJCA, Michał BODZEK, Krystyna KONIECZNY
Oczyszczanie wody w procesie hybrydowym koagulacja – filtracja membranowa
Trreatment of water in the hybrid process coagulation – membrane filtration

Adam RAK, Tadeusz KONARCZAK
Badania pilotowe jako metoda ustalenia technologii uzdatniania wody powierzchniowej charakterystycznej dla zlewni górskiej retencjonowanej w zbiorniku
Pilot examinations as a way to appoint technology of surface water treatment so characteristic for the mountain reservoir

Tadeusz SIWIEC
Parametry płukania złóż chalcedonitowych
Backwashing parameters of chalcedonite beds

Irene SLAVIK, Wolfgang UHL
Analyzing water quality changes due to reservoir management and climate change for optimization of drinking water treatment
Optymalizacja procesu uzdatniania stosowanie do zmian jakości wody surowej spowodowanych gospodarowaniem zbiornikiem wody oraz zmianami klimatycznymi

Marek M. SOZAŃSKI, Łukasz WEBER, Joanna JEŻ-WALKOWIAK
Usuwanie jonów amonowych z wody podziemnej. Badania pilotowe na stacji uzdatniania wody „Odra” w Świnoujściu
Removal of ammonia ions from groundwater. Results of pilot studies on WTP „Odra” in Świnoujście

Mirosława SROKA, Anna OLEJNIK
Badania pilotowe jako podstawowy element koncepcji modernizacji układów technologicznych w wodociągach warszawskich
A pilot study as Basic element of the concept of modernization of treatment technology in the Warsaw waterworks

Andrzej ŚWIĄTKOWSKI, Grzegorz TRYKOWSKI, Maciej PAKUŁA, Stanisław BINIAK, Stanisław POPIEL
Badania skutków działania ozonu rozpuszczonego w wodzie na węgle aktywne
The effects of ozone dissolved in water on activated carbons

Małgorzata SZLACHTA, Wojciech ADAMSKI
Modelowanie procesu sorpcji na pylistym węglu aktywnym zintegrowanego z koagulacją objętościową
Modeling of sorption on powdered activated carbon integrated with conventional coagualtion

Bożenna TOCZYŁOWSKA, Elżbieta SKONECKA
Skuteczność usuwania zawiesin w procesie filtracji przez filtry pospieszne ze stałym złożem filtracyjnym
Efficiency of suspended solids removal by filtration on conventional rapid filters

Joanna WYCZARSKA-KOKOT, Florian G. PIECHURSKI
Przyczyny modernizacji technologicznych układów oczyszczania wody basenowej
The reasons for modernizing water treatment technology systems in swimming pools

Duo XU, Wolfgang UHL
Modeling and optimization of chlorine dioxide generation
Modelowanie i optymalizacja wytwarzania dwutlenku chlorku

Stanisław ZDANOWICZ, Elżbieta SKONECKA
Rola filtrów powolnych w docelowym układzie technologicznym uzdatniania wody zakładu wodociągu centralnego w Warszawie
The role of the slow filters in the future water treatment technology at the warsaw central waterworks

Izabela ZIMOCH, Waldemar SAWINIAK, Barbara KOTLARCZYK
Doświadczenia z zastosowania koagulantów płynnych w SUW „Czaniec”
Experiences of the liquid pre-hydrolysed coagulants application in WTP Czaniec

DYSTRYBUCJA WÓD
WATER DISTRIBUTION

Ryszard BŁAŻEJEWSKI
Peak domestic water use in individual homes, apartment blocks and villages
Zużycie wody w pojedynczych domach, blokach mieszkalnych i na obszarach wiejskich      

Magdalena DOMAŃSKA, Janusz ŁOMOTOWSKI
Badania nad zanikiem chloru i dwutlenku chloru w wodach wodociągowych
Research of chlorine and chlorine dioxide decay in raw and treated water supply

Martin FASKO, Jozef KRIS
Pressure management within water distribution system
Zarządzanie ciśnieniem w systemach dystrybucji wody

Dobrosława KACZOREK, Marian NIEŁACNY
Ogólne zasady doboru zaworu do tłumienia uderzeń hydraulicznych
General rules of water hammer dumping valve selection

Alicja KLAWCZYŃSKA
Wielokryterialny wybór oprogramowania do modelowania dużych sieci wodociągowych
Multicriteria choice of software modelling for large water supply systems

Jozef KRIS, Ivona SKULTETYOVA
Water distribution system - the pressure management
System doprowadzenia wody — zarządzanie ciśnieniem

Marian KULBIK
Ocena skuteczności czyszczenia sieci wodociągowej metodą hydropneumatyczną
Evaluation of the effectiveness for cleaning of water distribution system with the hydropneumatic flushing method

Adrien LAPEYRE, Danny FOONG, Aline THOMAS
Polyamide 11 coatings: an alternative to stainless steel to decrease operating and capital expenditure in water treatment plants using membrane
technologies
Powlekanie poliamidem 11 jako alternatywa stosowania nierdzewnej w stacjach uzdatniania wody stosujących techniki membranowe

Florian G. PIECHURSKI, Joanna WYCZARSKA-KOKOT
Możliwości oszczędności wody w krytych pływalniach
The possibility of water saving in swimming pools

Klaus RIPL, Bertram SKIBIŃSKI, Wolfgang UHL
Investigations on the behaviour of particulate matter in drinking water distribution networks
Badania nad zachowaniem się cząstek zawiesiny w sieci dystrybucyjnej wody do picia

Aleksandra SOKOŁOWSKA, Rafał BRAY, Krystyna OLAŃCZUK-NEYMAN
Jakość mikrobiologiczna wód powierzchniowych oraz wód podziemnych rozprowadzanych w sieci wodociągowej
Microbiological quality of surface and ground waters in distribution network.

Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK
Uncertainty in analysis of risk connected with water distribution subsystem functioning
Niepewność w analizie ryzyka związanego z funkcjonowaniem podsystemu

Alina WARGIN, Monika SKUCHA
Influence of sulphate reducing bacteria on water quality in water network
Wpływ bakterii redukujących siarczany na jakość wody w sieci wodociągowej

Roman WICHOWSKI
Water hammer analysis in water supply networks
Analiza uderzenia hydraulicznego w sieci wodociągowej pierścieniowej

Izabela ZIMOCH
Metoda analizy efektywności eksploatacji SZW w funkcji jakości transportowanej wody
Efficiency analysis method of WSS operation in the aspect of water quality diuring distribution

Izabela ZIMOCH, Andrzej SOŁTYSIK
Wpływ modernizacji podsystemu dystrybucji wody na jakość świadczonych usług wodociągowych
Influence of water distribution subsystem modernization on the level of water supply offer services

TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE
TRENCHLESS TECHNOLOGIES

Andrzej KULICZKOWSKI, Emilia KULICZKOWSKA
Wpływ stosowania bezwykopowych technologii odnowy sieci wodociągowych na zmianę wartości ich współczynników amortyzacji
The influence of applications of trenchless technologies of waterworks renovation on modification of the amortization ratio

Marian KWIETNIEWSKI, Katarzyna MISZTA - KRUK, Agnieszka OSIECKA, Joanna PARADA
Technologie odnowy komunalnych sieci wodociągowych w Polsce w latach 2000-2005 w świetle danych z eksploatacji
Rehabilitation technologies of municipal water supply networks in Poland within years 2000-2005 based on operational data 

Florian Grzegorz PIECHURSKI
Ocena warunków hydraulicznej pracy sieci wodociągowej po renowacji natryskiem cementem
The estimation of hydraulic work condition of water supply system after renovation by cement spraying             

Christoph PIETRYJA
Poprawa jakości wody do picia poprzez stosowanie nowoczesnej metody regeneracji sieci wodociągowej przy pomocy wklejanego rękawa - Process Phoenix®
Process Phoenix - Addend sleave by he modern method of regeneration pipe network makes better the quality of water       

Bogdan PRZYBYŁA
Diagnostyka eksploatowanych przewodów kanalizacyjnych jako czynnik ograniczający skażenie wód gruntowych
Operated sewers diagnostic as factor for reduction of pollution in underground water        

OCHRONA WÓD / WATER PROTECTION

Lidia BARTKIEWICZ, Jan STUDZIŃSKI
Prognozowanie dopływu ścieków surowych do oczyszczalni za pomocą modelowania matematycznego
Forecasting of the raw sewage inflows with mathematical models

Arpita BHOWMIK, Akane ASAHINO, Takanori SHIRAKI, Kohei NAKAMURA, Kazuhiro TAKAMIZAWA
Dynamic behaviour of bacteria in PCE contaminated surface during bioremediation
Dynamiczne zachowanie się bakterii w czasie bioremediacji obszarów skażonych tetrachloroetylenem

Zbigniew BZOWSKI, Andrzej DAWIDOWSKI
Wpływ na wody rzeki Małej Panwi zanieczyszczeń występujących w gruntach i odpadach rejonu Tarnowskich Gór
Influence of contaminants from grounds and wastes of tarnowskie gory region on water quality of Mala Panew river

Dominika CELMER, Jan OLESZKIEWICZ, Nazim CICEK
Impact of ultrasound treatment on biofilm structure and performance of a membran biofilm reactor for tertiary hydrogen driven denitrification of municipal wastewater
Zastosowanie ultradźwięków do kontroli struktury biofilmu i poprawy działania reaktora do denitryfikacji ścieków komunalnych z wykorzystaniem autotroficznych bakterii utleniających wodór

Maria ELEKTOROWICZ, Abdellatif ALSHAFIE
Response of estrogenic endocrine disruptors to presence of colloids in sediments and water column
Odpowiedź steroidowych hormonów płciowych na obecność koloidów w osadach dennych i toni wodnej

Maria ELEKTOROWICZ, Jan OLESZKIEWICZ, Jin HUANG, Elham SAFAEI, Hazhir ABDOLI, Andre HABEL
EKDIM - an electrokinetic process treats municipal wastewater sludge for safe land application
EKDIM - elektrokinetyczny proces wpływający na oczyszczanie ścieków miejskich

Łucja FUKAS-PŁONKA, Bożena GIL, Marcin JANIK
Możliwość wykorzystania wód z odżelaziania w oczyszczaniu ścieków
Possibility of applying wastewater from iron removal in sewage treatment

Jong Hyuk HWANG, Jan A. OLESZKIEWICZ
The effect of sudden temperature drop on nitrification
Wpływ nagłego obniżenia temperatury na nitryfikacje

Małgorzata KOMOROWSKA-KAUFMAN
Usuwanie związków biogennych ze ścieków w złożu kwarcowym filtrów pospiesznych
Nutrients removal in quartz bed rapid filter applied for tertiary wastewater treatment

Jadwiga KRÓLIKOWSKA, Andrzej KRÓLIKOWSKI
Dwuparametryczna ocena niezawodności podsystemu sieci kanalizacyjnej za pomocą metody MP+F
The two-parameter reliability assessment of sewer systems, using MP+F method

Michał MICHAŁKIEWICZ, Anna OSSES
Wpływ antropopresji na stopień zanieczyszczenia jeziora kórnickiego
The influence of the anthropopression process on the contamination level of Kórnickie Lake

Masahiro NAGASE, Nobuhiro KUROIWA, Yoshihisa HIBI, Atsushi ITO, Tohru SUZUKI, Kazuhiro TAKAMIZAWA, Michio TABATA
Treatment of persistent organic pollutants by hyper aerobic improved active sludge
Usuwanie trwałych zanieczyszczeń organicznych w procesie hiperaerobowego

Małgorzata RAUBA
Wpływ spływów powierzchniowych pochodzących z działalności rolniczej na jakość wód rzeki Ślina
The influence of surface flows from agricultural activity on the Slina river water quality

Marian STANI, Andrzej PONCET
Wykorzystanie biologicznych metod do rekultywacji i ograniczenia zakwitów sinic w zbiorniku zemborzyckim w Lublinie
The use of biological methods to mitigate blue - green algae blooms in the zemborzycki impoundment in Lublin

Ryszard WIŚNIEWSKI, Jerzy ŚLUSARCZYK, Tomasz KALISZEWSKI, Adrian SZULCZEWSKI, Przemysław NOWACKI
„Proteus”, nowe urządzenie do inaktywacji fosforu bezpośrednio w osadach dennych z wykorzystaniem ich kontrolowanej resuspensji
„Proteus” a new device for application of coagulants directly to sediment during its controlled resuspension

Suyin YANG, Atsushi SHIBATA, Naoko YOSHIDA, Arata KATAYAMA
Anaerobic biodegradation of phenol derivatives
Anaerobowa biodegradacja pochodnych fenolu 

Andrzej ŻARCZYŃSKI, Marcin ZABOROWSKI, Zbigniew GORZKA, Marek KAŹMIERCZAK
Możliwości usuwania związków chloroorganicznych ze ścieków w aspekcie ich katalitycznego utleniania
Possibility of the removal of chloroorganic compounds from waste by catalytic oxidation

ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA I FINANSOWANIE
MANAGEMENT, ORGANIZATION AND FINANCE

Marta BEDRYJ
Ochrona jakości zasobów wodnych w planowaniu gospodarowania wodami na przykładzie regionu wodnego Warty
The protection of water quality in water management planning on the example of the Warta river catchment         

Barbara BUDZIŁO, Agnieszka KUBATY
Analiza produkcji, sprzedaży wody i awarii podsystemu dystrybucji wody wodociągu w Brzesku
Analisis of water productiom and sale, and failures of the water distribution subsystem of the Brzesko water supply system      

Sławczo DENCZEW
Propozycja koncepcji audytowania systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji
Proposal for conception auditing of systems operation of water supply and sewage          

Jerzy GAŁAJ, Tomasz DRZYMAŁA
Ocena systemu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę terenów leśnych na przykładzie wybranych rejonów Polski
The evaluation of fire water supply system of forest areas in some regions of Poland

Marek GÓRSKI
Obszary natura-2000 jako prawne narzędzie ochrony wód
„Natura 2000” areas as a legal tool for water quality protection 

Małgorzata HELMAN-GRUBBA
Dobry stan polskich wód AD 2015 - warunki konieczne, czy wystarczające? Nowatorskie metody inaktywacji fosforanów w naturalnym środowisku wodnym
Good status of polish waters AD 2015 - necessary conditions, whether sufficient? new methods of phosphorous innactivation in natural water environment

Ryszarda IWANEJKO, Stanisław M. RYBICKI
Praktyczne aspekty stosowania metody hierarchicznego wyboru AHP w zagadnieniach zaopatrzenia w wodę
Practical application of the hierarchic choice AHP method in water supply issues

Krzysztof KNAPIK, Robert PŁOSKONKA
Metoda oceny funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę przy uwzględnieniu dywersyfikacji zbiornikowych rezerw wody
The assessment method of water supply systems functioning allowing for water tanks diversification

Jan F. LEMAŃSKI, Sławomir BIŁOZOR
Szkolenia i certyfikacja operatorów stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków
Training and certification of water and waste water systems operators   

Rafał MIŁASZEWSKI, Ewa RAUBA
Polityka opłat za usługi wodne według ramowej dyrektywy wodnej Unii Europejskiej
Policy of water service charges according to the European Union water framework directive

Tadeusz RZEPECKI, Katarzyna SZCZEPANEK
Wybrane problemy wynikające z realizacji przepisów z zakresu jakości wody i ścieków
Selected problems in realization of regulations in a field of water and sewage quality        

Agnieszka THIER
Kształtowanie się międzynarodowego prawa chroniącego zasoby wodne
Forming of international water protection law

Olena A. TROSHINA, Olena S. FOMINA
Heavy metals monitoring of water and bottom sediments in Donetsk surface water baśni
Monitoring metali ciężkich w wodzie i osadach dennych zbiorników wód powierzchniowych w rejonie Doniecka

Piotr ZDULSKI
Bank Ochrony Środowiska S.A. ważnym elementem systemu finansowania przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
Bank Ochrony Środowiska S.A. one of the important pillar of financing of investments in water management and wastewater treatmentPoznań, Polska 2008

Wydawca/Publisher:
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sabnitarnych
Oddział Wielkopolski

Copyright by PZITS, Poznań - Gniezno 2008
No part of this book may be reproduced in any form by photostat, microfilm or any others
means without permission from the publisher

Redaktorzy prowadzący serię/Series editor:
Inżynieria na rzecz ochrony środowiska:
Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa

­